Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

Projekt pn: „Wydłużenie aktywności zawodowej osób po zawale serca w programie kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej i telemedycznej.”, realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, VII Osi Priorytetowej – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 07.04 – Wydłużanie aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest przez Polską Grupę Kardiologiczną „Pro Corde” sp. z o.o., w Partnerstwie z następującymi podmiotami:

  1. Optima Medycyna Spółka Akcyjna;
  2. Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne PSYCHOMED Marek Blajer
  3. FUNDACJA INSTYTUT WIEDZA I ZDROWIE
  4. Aeroklub Polski reprezentowany przez Główny Ośrodek Badań Lotniczo-Lekarskich Aeroklubu Polskiego

Projekt realizowany jest na terenie Aglomeracji Opolskiej. Program rehabilitacji prowadzony jest w Domu Medycznym „Pro Corde” w Opolu, przy pl. Piłsudskiego 11A.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie specjalistycznej opieki medycznej i rehabilitacyjnej w zakresie schorzeń kardiologicznych osobom w wieku aktywności zawodowej oraz przywrócenie pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji medycznej.

ODBIORCY PROJEKTU:

Projekt jest skierowany do osób:

  • po przebytych incydentach sercowo-naczyniowych (m.in. zawał serca, dławica piersiowa) lub zabiegach (np. angioplastyka -stenty, by-passy, implantacja rozrusznika serca);
  • zamieszkujących teren Aglomeracji Opolskiej;
  • aktywnych zawodowo lub chcących powrócić na rynek pracy;
  • które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Planowana liczba uczestników i uczestniczek objętych wsparciem w ramach Programu: 600 osób.

OPIS PROGRAMU:

W trakcie programu Uczestnik/Uczestniczka zostanie objęty indywidualną specjalistyczną opieką rehabilitacyjną sprawowaną przez lekarza i dedykowanego fizjoterapeutę. Planowane są również konsultacje indywidualne w zakresie wsparcia psychologicznego i dietetycznego, a także wykłady z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Udział w programie wymaga zgody lekarza prowadzącego i jest dla Pacjenta dobrowolny i bezpłatny.

 

Termin rzeczowej realizacji Projektu: 01 grudnia 2017 r. – 30 listopada 2020 r.

Image1

 


 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
 
Psychomed

ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed