Newsletter
Imię:
Email:
Artykuły 

RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot medyczny Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczne Psychomed z siedzibą w Opolu przy ul. Jagodowej 1.
  2. We wszelkich sprawach związanych z Państwa danymi można skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 664 262 947.
  3. Państwa dane osobowe zbierane są w szczególności, w celu leczenia, diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki medycznej lub zabezpieczenia społecznego, zarządzania systemem i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, zawierania umów o świadczenie usług zdrowotnych, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z udzielaniem świadczeń zdrowotnych lub przetwarzaniem danych osobowych,  prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz usług szkoleniowych w zakresie ochrony zdrowia.
  4. Podstawa prawna podania danych osobowych wynika z art. 24, art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.); art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f), art. 9 ust. 2 lit. h) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO); art. 3 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.); innych właściwych przepisów prawa.
  5. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów wynikających z punktu 3. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, podmioty upoważnione na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 ze. zm.), biura informacji gospodarczej, podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, płatnicze, finansowo-księgowe, informatyczne - w razie kontaktu i udzielenia usług w formie on-line.
  6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  7. Państwa dane osobowe mamy obowiązek przechowywania co do zasady przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w ustawie o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.
  8. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej i rzetelnego udzielania stosownych świadczeń zdrowotnych. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury na Państwa rzecz.
  9. Pacjent posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ma prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty. Są one chronione tajemnicą przedsiębiorstwa i służą one wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.
  10. Pacjent posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza RODO.

 

Podstawa prawna:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 

 
Psychomed
ul. Jagodowa 1
45-472 Opole
 
telefon: 734 460 357
Copyright © Cdtpsychomed